Algemene voorwaarden

Door onze website te gebruiken stemt u in met onze algemene voorwaarden.
Onze algemene voorwaarden bestaan uit deze disclaimer, ons privacy beleid en de verkoopsvoorwaarden.


DISCLAIMER

Onze website
'T NOTENBALKJE bv doet alles binnen zijn mogelijkheden om een vlotte werking, een veilige surfomgeving en een hoge graad van toegankelijkheid voor zijn website te waarborgen. Toch gebeurt het bezoeken van onze site steeds op eigen risico. We kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks geleden wordt door het gebruik van onze site. Wij hebben het recht om de toegang tot de site op ieder moment te wijzigen, te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.

Op regelmatige tijdstippen wordt de inhoud van onze website bijgewerkt en geactualiseerd. Toch is het altijd mogelijk dat u onvolledige of verouderde informatie terugvindt op onze website. Rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hiervan het gevolg is, valt niet onder onze aansprakelijkheid.

Indien onze site inhoud bevat die ingaat tegen de geldende wetgeving, de rechten van anderen schaadt of ongepast is, dan vragen wij onze gebruikers dat te melden zodat we de ongepaste inhoud deels of volledig kunnen verwijderen.

Prijzen en productinformatie staan aangeduid onder voorbehoud van fouten eigen aan het systeem: programmeerfouten en typefouten kunnen niet als bindend voor een overeenkomst gezien worden door de gebruiker.

Op deze website staat informatie die kan gedownload worden (teksten, foto’s ,filmpjes, software, enz.) Het downloaden van deze informatie gebeurt steeds op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van data door het downloaden van deze informatie.

Niet alleen 'T NOTENBALKJE bv heeft verantwoordelijkheid over deze website. Ook u als gebruiker wordt geacht geen gedragingen uit te voeren die nadelig zijn voor de vlotte werking en veilige omgeving van onze site. Daaronder begrijpen we schadelijke programma’s (zoals computervirussen, malware, worms, trojans en dergelijke) en het verdelen van ongevraagde commerciële berichten (zoals junk mail, spamming, spammy content, chain mail en dergelijke) via onze website. Schadeclaims zijn alleen te richten aan de gebruiker die de schade veroorzaakte.


Links en verwijzingen naar andere websites
Pagina’s van derden waarnaar gelinkt wordt op onze site, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. Het gaat hier onder meer om hyperlinks, frames, javascripts.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de gelinkte websites, noch met de inhoud die op de websites wordt vermeld. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door die websites.
De algemene voorwaarden van de gelinkte websites kunnen verschillend zijn en niet dezelfde waarborgen bieden.

Intellectuele eigendomsrechten
Van deze website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van 'T NOTENBALKJE bv.
Zowel de inhoud (tekstmateriaal, blogartikels, notities, foto’s, tekeningen, video’s, audiofragmenten, enzovoort) als de technische kant van onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Hiervan zijn auteursrecht, softwarerecht en databankenrecht een niet-limitatieve lijst van voorbeelden. Elk geval van schending van onze intellectuele eigendomsrechten zal worden vervolgd.

Verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Om uw vragen en/of bestellingen te kunnen opvolgen, moeten wij een aantal persoonsgegevens onvermijdelijk opvragen. Zonder het opgeven van uw persoonsgegevens kunnen we jammer genoeg geen gevolg geven aan uw vraag.
'T NOTENBALKJE bv verwerkt uw persoonsgegevens volgens de bepalingen in ons privacy beleid.

Algemene bepalingen
Onze website kan op ieder willekeurig moment aangepast worden, uitgebreid worden, of stopgezet worden. Hiervoor kan geen tegemoetkoming geëist worden van de bezoeker.
Onze algemene voorwaarden hangen volledig samen met de bepalingen in de Belgische Wetgeving. Onenigheden worden voorgelegd aan de hiertoe bevoegde rechtbank.


PRIVACY BELEID

‘T NOTENBALKJE bv, Zonnebeekseweg 86A - 8900 IEPER (Ondernemingsnummer BE0660 784 487), eigenaar van https://www.notenbalkje.be, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.
Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken en gaat u akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
De mogelijkheid bestaat dat dit privacy beleid in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
‘T NOTENBALKJE bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@notenbalkje.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
‘T NOTENBALKJE bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van facturatie, betaling en boekhouding
- Verzenden van nieuwsbrieven, reclamefolders en andere marketingdoeleinden
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
‘T NOTENBALKJE bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
‘T NOTENBALKJE bv verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend intern en verstrekt deze alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies of vergelijkbare technieken
https://www.notenbalkje.be/ maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt, welke pagina’s worden bezocht en hoe vaak bezoekers terug komen. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de technische werking van de website en de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘T NOTENBALKJE bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@notenbalkje.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
‘T NOTENBALKJE bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@notenbalkje.be